Bokningen tillhandahålls av Visit Hälsingland Gästrikland AB som också är arrangör och ansvarig för paketresorna. Läs mer Stäng

Klovbackens naturreservat

Adress: Västergrängsjö, 820 77 GNARP Datum: Tisdag 25 okt 2016 - söndag 31 dec 2017 Visa karta

Adress: Västergrängsjö, 820 77 GNARP

Klovbackens naturreservat ligger i norra Hälsingland ungefär 9 km norr om Bergsjö i Nordanstigs kommun. Naturreservatet utgörs av en högproduktiv gran- och barrblandskog med inslag av lövsumpskog och myrmark.

Klovbackens naturreservat ligger i norra Hälsingland ungefär 9 km norr om
Bergsjö i Nordanstigs kommun. Naturreservatet utgörs av en högproduktiv
gran- och barrblandskog med inslag av lövsumpskog och myrmark. I
reservatets södra del rinner Klovbäcken igenom. Området ligger i kuperad
terräng på ca 100-150 meters höjd över havet. Marken består av morän och
finkornigt material av sand, mo och mjäla.
Huvuddelen av reservatet utgörs av ett större sammanhängande område med
naturskogsmiljöer. Skogen består till störst del av granskog med ett partivis
stort lövträdsinslag och gott om äldre träd och död ved. Vid bäcken växer lövoch
granskog av sumpskogskaraktär och här finns också en mindre myrmark.
Lövträden i området utgörs främst av björk och asp, men här växer även rönn,
sälg och gråal. Hela området sluttar ner mot Klovbäcken, i mindre delar
kraftigt. Ett par mindre raviner med litet vattenflöde förekommer i de brantaste
partierna. Markvegetationen är i stora delar örtrik med bland annat blåsippa,
trolldruva och ormbär. Förekomsten av blåsippa tyder på en kalkpåverkan i
området. Skogen har ett stort antal viktiga naturskogsstrukturer och spåren efter
tidigare skogsbruk är få. Här förekommer gamla träd och andelen död ved, i
olika nedbrytningsstadier, finns i vissa delar stor omfattning. Främst
förekommer lågor av gran, men här finns även en del högstubbar av asp och
enstaka torrakor av gran. Även träd med hackspettshål förekommer, främst asp.
På äldre aspar växer stor aspticka och på granlågor växer ullticka och granticka.
Till den äldre skogen är ett rikt fågelliv knutet. Den stora andelen gamla träd
och lövträd samt gott om död ved skapar goda förutsättningar för en stor
artrikedom. Inom området finns bland annat tretåig hackspett och gråspett.
Även slaguggla förekommer i området.

I reservatets södra delar rinner Klovbäcken. Klovbäckens vatten kommer till
störst del från det anslutande Klovberget. Vattnet söker sig fram i botten på en
mindre dalgång med flack botten och svagt fall. I detta område har bäcken
rätats, vilket uppgrävda vallar i kanterna av bäcken indikerar. Fältskiktet är
partivis örtrikt med ormbunkar, bland annat strutbräken, som dominerar
markfloran. De torrare sluttningarna mot bäcken domineras av lågörter och ris.
Bäcken bildar en värdefull bäckdal med fuktigt och skyddat lokalklimat. Det
skyddade och fuktiga läget ger goda förutsättningar för ett flertal
organismgrupper. Vid Klovbäcken växer det rödlistade sötgräset Cinna
latifolia. Sötgräs är upptagen i upptagen på bilaga 2 i Art- och habitatdirektivet
(92/43/EEC) och omfattas av ett åtgärdsprogram (Åtgärdsprogram för hotade
arter) med syfte att bevara arten. Gräset växer huvudsakligen i anslutning till
Klovbäckens stränder och är gynnat av frånvaron av konkurrerande vegetation
på den blottade mineraljorden som bäcken skapar vid höga flöden. Även de
rödlistade arterna storgröe Poa remonata och glesgröe Glyceria lithuanica
finns rapporterade från området runt bäcken.

www.lansstyrelsen.se
Fakta
Läge: 9 km norr om Bergsjö, ca 8 km väster om Gnarp
Storlek: 12 ha
Bildat: 2016
Kommun: Nordanstig
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog, vattendrag

Show more

Tillfällen

Datum Plats    
26 Sep
Tisdag 26 sep 2017 Nordanstig
27 Sep
Onsdag 27 sep 2017 Nordanstig
28 Sep
Torsdag 28 sep 2017 Nordanstig
29 Sep
Fredag 29 sep 2017 Nordanstig
Hotell

Hotell Mellanfjärden

Avstånd: 15,6 km
Endast tio minuter från E4:an i Mellanfjärdens hamn, ligger det idylliska Hotell Mellanfjärden. Här bor du i personliga rum i genuin miljö.
Hotell

Hassela Ski Resort

Avstånd: 20,3 km
Skidåkning, bad och nöje i norra Hälsingland. 8 liftar och 16 nedfarter (längsta nedfart 2500m, fallhöjd 310m), snowpark, längdspår, skotersafari, barnaktiviteter, bad, restauranger, nöje, skidskola och skidshop.